Јавна установа Музеј на град Скопје

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Св Кирил и Методиј б.б.
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3114 742
  • 02 3115 367

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

1 барање
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Росица Лазеска, со адреса на живеење ул. Димитрие Чуповски бр. 20/22 од Скопје Застапник/полномошник на бар...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?