Детали од барањето “Кога ќе ги поврзете подземните електрични кабли на улица 29 во с. Сопиште. .

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
144  sent  2022-01-31 13:43:39 +0100  waiting_response  2022-01-31 13:43:39 +0100  waiting_response  појдовни  
154  overdue  2022-02-22 00:00:00 +0100         
156  response  2022-02-22 13:21:33 +0100    2022-02-23 08:51:58 +0100  partially_successful  дојдовни  
159  status_update  2022-02-23 08:51:58 +0100  partially_successful  2022-02-23 08:51:58 +0100  partially_successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.