Детали од барањето “Проект интерконективен гасовод Северна Македонија - Грција

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
212  sent  2022-06-09 13:04:47 +0200  waiting_response  2022-06-09 13:04:47 +0200  waiting_response  појдовни  
221  overdue  2022-06-30 00:00:00 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.