Детали од барањето “Табела за потрошувачка по месеци за нафтените деривати.

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
243  sent  2022-08-04 12:37:35 +0200  waiting_response  2022-08-04 12:37:36 +0200  waiting_response  појдовни  
254  response  2022-08-18 14:50:46 +0200    2022-09-04 10:55:36 +0200  partially_successful  дојдовни  
267  status_update  2022-09-04 10:55:36 +0200  partially_successful  2022-09-04 10:55:36 +0200  partially_successful   

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.