Привремени вработувања преку ПАВ за март и мај 2023

The request was successful.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски (член на Совет на Општина Прилеп)

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Име и презиме, образование, работно место и висина на плата по секоја ставка одделно за сите лица вработени во општина Прилеп што се ангажирани преку Приватна агенција за Вработување за месеците: март 2023 и мај 2023 година.

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Решение 34-94/4 од 26.07.2023 година
Поради обемност на информацијата сакаме да Ве известиме дека прилозите кои се однесуваат на бараната информација ќе бидат испратени на вашата електронска адреса [е-пошта]