Општина Тетово

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Дервиш Цара б.б.
    1200, Тетово

Телефонски броеви

  • 044 339 240
  • 044 511 962

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Серафимоски, Јован Ончески бр 21, Тетово Застапник/полномошник на барателот на информацијата:...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?