Имиња на 350 хонорарци кои работеле до сега

Currently waiting for a response from Општина Тетово, they should respond promptly and normalisht jo më vonë se (detajet).


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Општина Тетово

ALeksandar Serafimoski

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Александар Серафимоски, Јован Ончески бр 21, Тетово

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

На 16.11.2021 година новиот градоначалник на Тетово Билал Касами објави дека има 350 хонорарци кои имале хонорарски договор со О. Тетово но не се знае што работеле во општината. Дали може да добијам листа на имињата на овие хонорарци, времетраење на договорите и сумата по која биле плаќани.

Благодарам.