Обврски по договори

Kërkesa ishte e suksesshme.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Општина Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Обврски по договори на општина Прилеп
-Реализирани
-Доспеани
-Недоспеани
- Не реализирани

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Известување за дополнување на барање

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Доставување на решение