Пријава до Одделение за комунална инспекција

Kërkesa ishte e suksesshme.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Општина Прилеп

РС Боби 99 дооел

Од (се наведуваат податоци за Барателот): зграда на ул.Кеј 9ти Септември 70/9

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: управител со станбената зграда „РС Боби 99“ Прилеп

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
До содделение за комунална инспекција; Ве молиме за постапување по пријава за собирање на животни скитници (куќиња и мачки) околу влезот на зградата Кеј 9-ти Септември 70/9 Прилеп, кои го нарушуваат куќниот ред и хигиената во влезот, а изминатиот период се случи и инцидент кога малолетно дете беше каснато од едно од кучињата скитници. Собирањето на животните скитници веројатно е предизвикано од несовесни станари кои оставаат остатоци од храна во непосредна близина на влезот.

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) во прилог ви го доставуваме Решението по бараната информација.