Јавна општинска установа Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ – Прилеп

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Гемиџиска бр. 1а
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 428 807
  • 048 435 011

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

2 барања
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп) Застапник/полномошник на барателот на информацијата:...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?