Листа со штитеници

Се чека на детален преглед од Јавна општинска установа Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ – Прилеп во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Јавна општинска установа Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ – Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп)

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Комплетна листа со сите штитеници со Име и Презиме и место на живеење според лична карта во моментите пред да бидат прифатени во домот

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Ова е потсетување дека крајниот рок да ми ги испратите бараните информации е изминат и би ве замолил тоа да го направите што поскоро затоа што во спротивно ќе бидам приморан да испратам Жалба до Агенцијата.

Ви Благодарам
Методија Костоски