Јавна општинска установа за деца Детска градинка Наша иднина- Прилеп

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Бидимаш б.б.
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 417 760

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

4 барања
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Љупчо Тасески Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12...
Број на вработени

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп) Застапник/полномошник на барателот на информацијата:...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?