Униформи наша иднина

Моментално се чека одговор од Јавна општинска установа за деца Детска градинка Наша иднина- Прилеп, тие треба да одговорат брзо и вообичаено најдоцна до (детали).


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Јавна општинска установа за деца Детска градинка Наша иднина- Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Комплет фактури за 423310 УНИФОРМИ на ЈОУДГ ”НАША ИДНИНА”- ПРИЛЕП во текот на цела 2022 година