Униформи наша иднина

Љупчо Тасески made this E Drejta e Informimit request to Јавна општинска установа за деца Детска градинка Наша иднина- Прилеп

 

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Јавна општинска установа за деца Детска градинка Наша иднина- Прилеп është duhur të përgjigjet deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim te brenshem.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Јавна општинска установа за деца Детска градинка Наша иднина- Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Комплет фактури за 423310 УНИФОРМИ на ЈОУДГ ”НАША ИДНИНА”- ПРИЛЕП во текот на цела 2022 година