Основен суд Штип

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Генерал Михаило Апостолски бр. 18
    2000, Штип

Телефонски броеви

  • 032 391 827

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

1 барање
Од Телевизија М Нет ХД ДООЕЛ Штип: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Благој Серсемов Врз основа на член 4 и член 12 од Законот...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?