Број на тужби поднесени од вработени во Општина Штип до Општина Штип

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Основен суд Штип требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Основен суд Штип

Благој Серсемов

Од Телевизија М Нет ХД ДООЕЛ Штип:

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Благој Серсемов

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Број на тужби од страна на вработени на Општина Штип кои имаат поднесено против Општина Штип по сите основи во текот на 2022 и 2023 година и основите за тужби.

Со почит,