Собрание на Република Северна Македонија

Имател на информација

Адреса

 • Бул. 11 Октомври бр. 10
  1000, Скопје

Телефонски броеви

 • 02 3112 255

Службени лица

 • Анита Младеноска-Ристовска

  02 3182 374
  076 440 300
  контакт e-mail
 • Елена Дановска Златевска

  02 3182 226
  070 317 148

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слобо...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?