Исплатени парични средства на пратениците во Собранието по основ патни трошоци

Се чека на детален преглед од Собрание на Република Северна Македонија во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Собрание на Република Северна Македонија

Дејан Митревски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Дејан Митревски ул. " Цар Самоил" бр.8 Кичево +38977469644

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Исплатени парични средства на пратениците во Собранието на Република Северна Македонија по основ патни трошоци во период од 01.09.2020 до 01.01.2024 година.

Дејан Митревски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Дејан Митревски