Сајбер напади

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Државен завод за статистика should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Државен завод за статистика

Оливер Ристески

Од ОливерРистески:

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Бројот на компјутерски инциденти во изминатите 5 години, DDoS напади врз критичната инфраструктура во С.Македонија
Кој бил објект на напад, од каде доаѓаат истите и што е направено од Завод за статистика. Koja e штетата врз граѓаните, дали личните податоци биле загрозени?
Податоците се потребни заради научно истражување од областа на сајбер безбедноста.

Ви благодарам,
Оливер Ристески