Биографии на директорите и началниците на одделенија

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата Козле„-Скопје требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата Козле„-Скопје

Од Миша Поповиќ:

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Биографија на директор или вршител на должност директор;
2. Биографија на организациски директор или вршител на должност организациски директор;
3. Биографија на началник на одделение: Дневна болница;
4. Биографија на началник на одделение: Оториноларингологија;
5. Биографија на началник на одделение: Акутни респираторни заболувања кај малите деца;
6. Биографија на началник на одделение: Дијагноза и лекување на туберкулоза.

Ве молам при електронската достава, од биографиите да ги избришете личните податоци како година на раѓање, адреса, телефон, електронска пошта и матичен број, доколку содржат.

Однапред благодарам.

Со почит

Миша Поповиќ