БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп)

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Детално Конто Картица Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА-46-464-464910 Плаќање по судски решенија.
1. Посебно за 2021 година
2. Посебно за 2022 година до денес

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) во прилог Ви доствуваме Решение за бараната информација.

Во отсуство на службеното лице
ДаниелаТренкоска Тодороска
Службено лице Марија Ташкоска

Методија Костоски

Dear Општина Прилеп,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од Општина Прилеп за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Конто Картица'.

[ ДАДЕТЕ ДЕТАЛИ ЗА ВАЖАТА ЖАЛБА ТУКА ]
Почитувани, имаме информација дека во системот кај Раководителот на сектор постојат информации за трансакции од службена (кредитна/дебитна) картичка за т.н. Презентација што им се издава на Градоначалниците за да им послужи во помош при итни плаќања. Бараме детално каде е трошено за претходниот градоначалник Илија Јованоски за во текот на целиот мандат.

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/konto...

Yours faithfully,

Методија Костоски

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Известување

Во отсуство на службеното лице Даниела Тренкоска Тодороска

Службено лице Марија Ташкоска

Жалби
/uploads/tmp/1667251992-661097300543844-0004-8194/photo_2022-10-31_22-30-47.jpg

Корисник: Методија Костоски (metodijakostoski@gmail.com)
Рендерирај во прелистувач
Превземи