Бина нова година

Kërkesa ishte e suksesshme.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Општина Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Потребна ми е иформација за износот кој беше потрошен од буџетот на Општина Прилеп за дочекот на 2023 год организиран од општината на ден 31,12,2022 год за поставената бина на градскиот плоштад. Ја имавте заборавено да ја испратите во преходното барање.

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Доставување на решение