Табела за потрошувачка по месеци за нафтените деривати.

илија кицев made this E Drejta e Informimit request to Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

 

Kërkesa ishte pjesërisht e suksesshme.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

илија кицев

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Детална табела за потрошувачката на нафтените деривати по месеци, од оваа година.

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
табела за потрошувачката на нафтените деривати по месеци

Besim Zenuni, Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

1 Attachment

Прешението е во прилог