Урбан Парк

Currently waiting for a response from Општина Центар, they should respond promptly and normalisht jo më vonë se (detajet).


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Општина Центар

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Мирчевска

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Дали врз основа на прифатеното барање за донација (од 1.7.2021) и Идеејниот проект поднесен од ЛИМАК ДОО за реновирање на Урбан парк, особено имајќи ја во предвид понудената листа на растенија како дел од Идејниот проект за реновирање, е предвидена сеча на постоечките дрвја во Урбан парк?

Линк за врска: https://slobodenpristap.mk/request/urban...