БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Центар

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Мирчевска

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: н/а

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Врска:https://slobodenpristap.mk/request/urban...

Ве молам доставете копија од техничка документација за детално планирање и спецификација за реновирање и реконструкција на Урбан парк, како и проценка на вредноста на донацијата и детален преглед на временската рамка за реализација на донацијата, или било која друга пропратна документација, врз основа на која е донесена одлуката за прифаќање на донација од Друштво за градежништво, трговија и услуги ЛИМАК ДОО, со арх.бр 08-3761/2 од 8.7.2021 година.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Мирчевска

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Почитувани, рокот за одговор на барањето е поминат. Ве молам доставете ја информацијата.

mmir

Елена Трпевска, Општина Центар

1 Прилог

Почитувани,

Во прилог Ви го доставуваме одговорот на Вашето Барање за пристап до информации од јавен карактер арх. бр. 11-2929/1.