Барање на информации од Јавен карактер - Нормативи за исхрана и стандарди за исхрана и оброци на децата во Детска градинка

Ивица Арсов made this Freedom of Information request to Министерство за труд и социјална политика

 

Waiting for an internal review by Министерство за труд и социјална политика of their handling of this request.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Министерство за труд и социјална политика

Ивица Арсов

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Барам да ми се достави Последен донесен и усвоен документ
Нормативи за исхрана и стандарди за исхрана и оброци на децата во Детска градинка или еквивалентен на неговото дејстви – во случај на друг Наслов на документот

Ивица Арсов

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Барам да ми се достави Последен донесен и усвоен документ
Нормативи за исхрана и стандарди за исхрана и оброци на децата во Детска градинка или еквивалентен на неговото дејстви – во случај на друг Наслов на документот

Како имател на информацијата според закон, имателот нормално би требало да одговорите веднаш или и до Септември 25, 2023

Ивица Арсов