Барање на информации од Јавен карактер - Регистар на винарии

Ивица Арсов made this Freedom of Information request to Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Ивица Арсов

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
БАРАМ ДА МИ СЕ ДОСТАВАТ ПОДАТОЦИ ЗА СЕМЕЈНИ ВИНАРИИ И ДЕСТИЛЕРИИ РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ПО МОЖНОСТ СО КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИСТИТЕ