DDoS напади, Компјутерски инциденти

Оливер Ристески made this Freedom of Information request to Друштво за комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

 

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Друштво за комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

To: Друштво за комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

Оливер Ристески

Од ОливерРистески:

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Бројот на компјутерски инциденти во изминатите 5 години, DDoS напади врз критичната инфраструктура во С.Македонија
Кој бил објект на напад, од каде доаѓаат истите и што е направено од А1. Koja e штетата ?
Податоците се потребни заради научно истражување од областа на сајбер безбедноста.

Ви благодарам,
Оливер Ристески