DDoS напади, Компјутерски инциденти

Оливер Ристески made this E Drejta e Informimit request to Друштво за комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

 

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Друштво за комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје është duhur të përgjigjet deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim te brenshem.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Друштво за комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

Оливер Ристески

Од ОливерРистески:

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Бројот на компјутерски инциденти во изминатите 5 години, DDoS напади врз критичната инфраструктура во С.Македонија
Кој бил објект на напад, од каде доаѓаат истите и што е направено од А1. Koja e штетата ?
Податоците се потребни заради научно истражување од областа на сајбер безбедноста.

Ви благодарам,
Оливер Ристески