Анкета за деловната клима ЛЕР

Општина Прилеп ја немаше бараната информација.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Последна Анкета за деловната клима во врска со поттикнување на локалниот економски развој

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставување на решение

Во отсуство на службено лице Даниела Тренкоска Тодороска
Службено лице Кате Стеваноска