Барање на информации од Јавен карактер - Регистар

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Ивица Арсов

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Поитувани потребно ми е да ми доставете податоци за Регистрирани Правни или Физички лица (или назив под кои ги водите во самите регистри пр. корисник или сл.) а се од територијата на Општина Свети Николе поединечно за ској од регистриве коишто ги водите:
Регистар на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти,
Регистар на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја,
Регистар на саден материјал
Регистар на семенски материјал
Регистар на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмет
Регистар на погони за посебна доработка на дрвен материјал за пакување согласно ISPM 15
Регистар на откупувачи на житни, индустриски и градинарски култури, млеко, мед и жив добиток
Регистар на одгледувалишта за пчелни матици
Регистар на признати организации на одгледувачи на добиток
Регистар за признаени организации
Регистар на одгледувачи на риби
Регистар на репроцентри
Евиденција на производители на порибитилен материјал наменет за промет
Регистар за органско земјоделско производство-генерални податоци
Регистар на производители на вино
Регистар на увозници на вино
Регистар на вина со заштитен географски назив и на корисници на географскиот назив
Регистар на откупувачи на земјоделски производи (овошје и винско грозје)
Единствен регистар на земјоделски стопанства
Систем за идентификација на земјоделски парцели
Регистар на земјоделско земјиште во државна сопственост
Регистар на економски оператори кои ставаат во промет фитофармацевтски производи;
Регистар на производители и препакувачи на фитофармацевтски производи;
Регистaр на увозници на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата;
Регистар на големо за ставање во промет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата;
Регистaр на мало за ставање во промет на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата;
Регистар на производители на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата

Доколку не сте во можност да ги изделете доставете ми ги во целост Регистрите кадешто јасно се гледа ознака на седиштето