Број на вработени

Барањето е делумно успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Моментален број на работници на определено работно време во општинската администрација без јавните претпријатија, нивно Име и Презиме, стекнато формално образование, назив на работното место и висина на нето плата за секој вработен одделно

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставување на решение

Во отсуство на службеното лице Даниела Тренкоска Тодороска
Службено лице Кате Стеваноска

Методија Костоски

Dear Општина Прилеп,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од Општина Прилеп за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Број на вработени'.

[ ДАДЕТЕ ДЕТАЛИ ЗА ВАЖАТА ЖАЛБА ТУКА ]
Ве молам дополнете со информациите: Стекнато формално образование и Назив на работното место, затоа што во самото прашање е побарано но не ми е испратен одговор.

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/broj_...

Yours faithfully,

Методија Костоски

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставивање на одговор , поради големината на документот прилозите се составуваат на е-поштата на подносителот на барањето.

Во отсуство на службено лице Даниела Тренкоска Тодороска
Службено лице Кате Стеваноска