Еднократна парична помош

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Детален преглед на конто картица
A0 Совет на општина 471160 Еднократна парична помош и помош во натура

Посебно за 2021 година
Посебно за 2022 година

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Доставување на решение