Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Љупчо Тасески Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Еднократна парична помош

Чекаме Љупчо Тасески да го прочита последниот одговор и да го ажурира статусот.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Детален преглед на конто картица
A0 Совет на општина 471160 Еднократна парична помош и помош во натура

Посебно за 2021 година
Посебно за 2022 година

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Доставување на решение

Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Љупчо Тасески Ве молиме најавете се и известете ги сите.