Извршители што наплатувале од општина Прилеп

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски (Член на Совет на општина Прилеп)

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Целосна листа со Име и Презиме на Извршители, евентуални ненаплатени побарувања од Извршители, како и Листа со висина на СРЕДСТВА што Извршителите и имаат наплатено од почетокот на 2016 година до сега на ОПШТИНА ПРИЛЕП (за секој извршител одделно).

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) во прилог ви го доставуваме Решението по бараната информација.