Листа со тужби за лица каснати од кучиња скитници

Се чека на детален преглед од Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Прилеп во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски (советник во Совет на општина Прилеп)
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Целосна листа со тужители заедно со висина на барани и исплатени средства по основ Каснување од кучиња скитници на територија на општина Прилеп од 01 јануари 2021 година до денес

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Ова е потсетување дека крајниот рок да ми ги испратите бараните информации е изминат и би ве замолил тоа да го направите што поскоро затоа што во спротивно ќе бидам приморан да испратам Жалба до Агенцијата.

Ви Благодарам
Методија Костоски