Општински Совет за социјална заштита на општина Прилеп

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп)

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Последни два планови што се изготвени од Општински Совет за социјална заштита на општина Прилеп

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставување решение по барање за ииформација од јавен карактер

Во отсуство на службеното лице
Даниела Тренкоска Тодороска
Службено лице
Марија Ташкоска