Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Тања Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Правилник за систематизација

Чекаме Тања да го прочита последниот одговор и да го ажурира статусот.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Тања

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Тест

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Тест

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Решението е во прилог.

Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие Тања Ве молиме најавете се и известете ги сите.