Reprezentacija gradonacalnik 2018

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Тасески Љупчо

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Детален преглед за конто картица 426210 расходи за репрезентација на градоначалникот во 2018 година.

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставување на решение