Ревизија Библиотека

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Целосна документација од последната извршеа ревизија на

Градската библиотека Борка Талески - Прилеп

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставување на решение