Сопственичка структура на Фк Победа Прилеп

Општина Прилеп ја немаше бараната информација.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Методија Шаторов Шарло 105/1-10

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Детално за сопственичката структура на фк Победа Прилеп (сопственички удел на сите правни и физички лица одделно)

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Предмет:Известување за препраќање на Барање за информација согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

ВРСКА: 34-13/1


Почитувани,
Согласно член 18, став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) ве известуваме дека Општина Прилеп не располага со бараната информација во Вашето барање со бр.34-13/1 и истотот е препратено до Централен Регистар на Република Северна Македонија на ден 13.01.2023 година.

Со почит ,

Службенo лицe задолженo за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
Даниела Тренкоска Тодороска