Трансфери до невладини организации

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп)

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Детално Конто Картица за: А00 СОВЕТ НА ОПШТИНА, 46 Субвенции и трансфери, 463 Трансфери до невладини организации, 463110 Трансфери до здруженија на граѓани и невладини организации

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) во прилог Ви доствуваме Известување за дополнување на барање.

Во отсуство на службеното лице
ДаниелаТренкоска Тодороска
Службено лице Марија Ташкоска

Методија Костоски

Драга Даниела Тренкоска Тодорска, Марија Ташкоска
Го надополнувам моето Барање со прецизно за кој временски период барам, со тоа сега прашањето е комплетно и гласи:
-Детално конто Картица за: А00 Совет на Општина Прилеп, 46 Субвенции и трансфери, 463 Трансфери до невладини организации, 463110 Трансфери до здруженија на граѓани и невладини организации за период од 01.01.2020 година до денес.

Со почит,

Методија Костоски - советник во Совет на општина Прилеп

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Поради големината на документот Решението и прилозите кон него се доставение на е-пошта на подносителот на барањето .

Во отсуство на службеното лице Даниела Тренкоска Тодороска
Службено лице
Марија Ташкоска