Тело раководено од градоначалникот, кое ќе го следи имплементирањето на Локалниот акциски план за животна средина

Kërkesa ishte e suksesshme.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Членови и кога е оформено телото, раководено од градоначалникот, кое ќе го следи
имплементирањето на Локалниот акциски план за животна средина

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Attachment

Доставување на решение