Број на пензионери кои примаат пензија

Моментално се чека одговор од Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, тие треба да одговорат брзо и вообичаено најдоцна до (детали).


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

илија кицев

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Колку пензионери моментално има, колкави се нивните пензии, колкава е дупката во пензискиот фонд, колку вработени има фондот.

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Табеларен приказ на информаците кои ги опишав погоре.