Број на пензионери кои примаат пензија

Се чека на детален преглед од Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

илија кицев

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Колку пензионери моментално има, колкави се нивните пензии, колкава е дупката во пензискиот фонд, колку вработени има фондот.

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Табеларен приказ на информаците кои ги опишав погоре.

Dear Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Број на пензионери кои примаат пензија'.

[ ДАДЕТЕ ДЕТАЛИ ЗА ВАЖАТА ЖАЛБА ТУКА ]
До сега ми немате одговорено на моето барање за информафијата која ја барам.

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/broj_...

Yours faithfully,

илија кицев