БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп)
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Табела со:
1. Моментален број на вработени на неопределено време во општинската администрација без јавните претпријатија
2. Моментален број на вработени на определено време во општинската администрација без јавните претпријатија
3. Моментален број на вработени преку приватните агенции за вработување во општинската администрација без јавните претпријатија
4. Моментален број на волонтери во општинската администрација без јавните претпријатија
5. Моментален број на практиканти во општинската администрација без јавните претпријатија
6. Друг тип на ангажирани лица во општинската администрација без јавните претпријатија
7. Вкупно

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) во прилог Ви доствуваме Решение за бараната информација.

Во отсуство на службеното лице
ДаниелаТренкоска Тодороска
Службено лице Марија Ташкоска