Документи кои се дел од Одобренијата за градба издадени од Град Скопје

Се чека на детален преглед од ГРАД СКОПЈЕ во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: ГРАД СКОПЈЕ

Elena Stefanovska

ГРАД СКОПЈЕ
До: ____________________________________________________
(имател на информацијата)

Б А Р А Њ Е
ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Од: Адвокатско Друштво Георгиевски Скопје, со седиште на ул. Пиринска бр. 25/1-2, Скопје, Северна Македонија и ЕМБС 7127367 застапувано од овластено лице, адвокат Ѓорѓи Георгиевски, контакт на телефонски број 072/314-255 .

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Проект за инфраструктура изготвен од Чакар-Партнерс Доо Скопје со број 105/15 одобрен од Град Скопје со бр. 13-3604/1 од 09.04.2015 и Решение бр. 08-4407/2 од 30.05.2015 за одобрен елаборат за заштита на животната средина со бр. 082/339 издадено од Град Скопје.

2. Проект за инфраструктура изготвен од Чакар-Партнерс Доо Скопје со број 112/15/А одобрен од Град Скопје со бр. 13-1588/3 од 15.04.2016 и Решение бр. 08-5167/2 од 27.06.2015 за одобрен елаборат за заштита на животната средина со бр. 0802/844 издадено од Град Скопје.

3. Изјава за усогласеност на инфраструктурен и основен проект од ревидентот Чакар Партнерс Доо Скопје со бр.0801-291 од 17.09.2015.

Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација преку фотокопија или како електронски запис.
Начин на доставување на информацијата: по пошта или е-маил или ако се бара рачно.

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

Во Скопје, 27.06.2022 година .

Elena Stefanovska

До:
ГРАД СКОПЈЕ

Од :
Адвокатско Друштво Георгиевски Скопје, со седиште на ул. Пиринска бр. 25/1-2, Скопје, Северна Македонија и ЕМБС 7127367 застапувано од овластено лице, адвокат Ѓорѓи Георгиевски, контакт на телефонски број 072/314-255 .

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Б А Р А Њ Е
ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Проект за инфраструктура изготвен од Чакар-Партнерс Доо Скопје со број 105/15 одобрен од Град Скопје со бр. 13-3604/1 од 09.04.2015 и Решение бр. 08-4407/2 од 30.05.2015 за одобрен елаборат за заштита на животната средина со бр. 082/339 издадено од Град Скопје.

2. Проект за инфраструктура изготвен од Чакар-Партнерс Доо Скопје со број 112/15/А одобрен од Град Скопје со бр. 13-1588/3 од 15.04.2016 и Решение бр. 08-5167/2 од 27.06.2015 за одобрен елаборат за заштита на животната средина со бр. 0802/844 издадено од Град Скопје.

3. Изјава за усогласеност на инфраструктурен и основен проект од ревидентот Чакар Партнерс Доо Скопје со бр.0801-291 од 17.09.2015.

Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација преку фотокопија или како електронски запис.
Начин на доставување на информацијата: по пошта или е-маил или ако се бара рачно.

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

Во Скопје, 27.06.2022 година .

Elena Stefanovska