Финансиското (деловното) работење на Адвокатската комора на Република Северна Македонија

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Адвокатска комора на Р.С.М. требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Адвокатска комора на Р.С.М.

Александар Ристески

( Образец ПП……)

До:

АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – Скопје
(имател на информацијата)

Б А Р А Њ Е
ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Од: Александар РИСТЕСКИ

Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48, 1060 Скопје-Ѓорче Петров

Мобилен телефон: 071 512 148

Имејл: [email address]

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Детален финансиски извештај за финансиското (деловното) работење на Адвокатската комора на Република Северна Македонија, односно за приходите и за расходите на Адвокатската комора на Република Северна Македонија, како и за обртот на финансиските средства (за паричните текови) – во периодот од ден 1 јануари 2019 година, па заклучно со ден 31 март 2024 година.

2. Извештај за состојбата на (не)плаќање на коморската членарина – во којшто извештај ќе биде наведен вкупниот долг на адвокатите кон Адвокатската комора на Република Северна Македонија по основ на неплатена коморска членарина – како и список со поименично наведување на адвокатите кои имаат долг по основ на неплатена коморска членарина, со наведување на износите и периодот на неплатената коморска членарина за секој од поименично наведените адвокати.

(опис на информацијата која се бара)

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:

- б) препис

- в) фотокопија

- г) електронски запис

- д) друго: ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ и ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЈА

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта

- г) е-маил

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

Во Скопје, 9 април 2024 година.

Александар Ристески