Испратен работник

Општина Прилеп ја немаше бараната информација.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Моментален број на "испратени работници" (според Закон за работните односи), нивно Име и Презиме, стекнато формално образование, назив на работното место и висина на нето плата за секој вработен одделно

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставување на решение

Во отсуство на службеното лице Даниела Тренкоска Тодороска
Службено лице Кате Стеваноска