Определено Време ЈКП Коуналец

Моментално се чека одговор од Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Прилеп, тие треба да одговорат брзо и вообичаено најдоцна до (детали).


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Листа на сите лица вработени во ЈКП Комуналец Прилеп на определено време со податоци за називот, односно звањето на позицијата на која се распоредени, службен е-маил и службен телефон