Определено Време ЈКП Коуналец

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Прилеп требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Листа на сите лица вработени во ЈКП Комуналец Прилеп на определено време со податоци за називот, односно звањето на позицијата на која се распоредени, службен е-маил и службен телефон