Програма за енергетска ефикасност

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Последна Програма за енергетска ефикасност на општина Прилеп

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) во прилог Ви доствуваме Решение по бараната информација.
Во отсуство на службеното лице
ДаниелаТренкоска Тодороска
Службено лице Марија Ташкоска

Методија Костоски

Dear Даниела Тренкоска Тодорска,
Благодарам за информацијата. Во иднина ве молам да не ми испраќате линкови туку бараната информација.

Со почит,
Методија Костоски

Жалби
/uploads/tmp/1667250821-232940677134086-0002-3597/photo_2022-10-31_22-11-29.jpg

Корисник: Методија Костоски (metodijakostoski@gmail.com)
Рендерирај во прелистувач
Превземи